Patsientide uuringud

Informatsioon uuringute tellimise kohta immunohematoloogia referentlaborist

Immunohematoloogia referentlaborist tellitakse uuringud juhul, kui tellija tehtud rutiinuuringud vajavad täpsustavaid või kinnitavaid uuringuid või kui positiivse antikehade sõeluuringu korral on vajalik antikehade tüpiseerimine või tiitri määramine või antikehadega patsiendile spetsiaalsel sobitamisel.

Uuringute tellimisel lähtutakse  sotsiaalministri 29. aprilli 2005 määrusest  nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord“, samuti põhjendatuse ja optimeerituse printsiibist ning tõenduspõhise meditsiini headest tavadest (diagnostika- ja ravijuhistest).

Vereproove plaanilisteks uuringuteks võetakse verekeskuse immunohematoloogia referentlaboris vastu tööpäevadel kell 8.00–15.00. Kell 15.00–8.00 ja nädalavahetustel (24 tundi) on võimalik teostada valveuuringuid.

Uuringute tellimine
Uuringuid telliv isik teavitab raviarsti patsiendi vereproovi referentlaborisse edasisaatmise vajadusest ja sellega seonduvast ajakulu lisandumisest.
Patsienti teavitatakse uuringust ja sellega kaasnevatest võimalikest ebamugavustest või riskidest vastavalt tellija tervishoiuasutuses kehtivale korrale.
Uuringute tellimiseks tuleb kasutada saatekirja (vt all).
Saatekirjal täita kõik sellel olevad väljad:

 • uuringu tellija andmed ja kontakttelefon
 • patsiendi ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega), isikukood
 • diagnoos (kliiniline diagnoos märkida RHK-koodina),
 • haigusloo number
 • AB0-veregrupp, Rh-kuuluvus,
 • proovivõtu kuupäev ja kellaaeg
 • transfusioloogiline anamnees, info varasemate raseduste, Rh-profülaktika, tüpiseeritud antikehade kohta ja muu asjassepuutuv informatsioon. Soovitatav on märkida tellija poolt tehtud uuringute tulemused aglutinatsiooni hindamise 4+ skaalal või lisada analüsaatori uuringutulemuste väljatrükid.
 • märkida linnukesega tellitavad uuringud, vereülekande vajadusel ja verepreparaadi tellimise korral määratleda preparaadi liik, kogus ja planeeritava ülekande aeg
 • tellimuse vormistanud arsti nimi ja kuupäev, cito ning valveuuringute korral on kellaaja märkimine on kohustuslik

Saatekirjal võivad olla ainult allkirjaga tõestatud parandused (märge „parandus õige“, loetavalt nimi, allkiri ja kuupäev). Parandusvajaduse korral on soovitatav täita uus saatekiri.

Lisatellimuse esitamine
Lisatellimuse võib esitada telefoni teel ja see täidetakse, kui referentlaboris on proovimaterjali lisaanalüüside teostamiseks piisavalt. Kui proovimaterjali on ebapiisavalt või olemasolev materjal on täiendavalt tellitud uuringute jaoks aegunud, lisatellimust ei täideta ning referentlabori arst teavitab sellest kohe uuringu tellijat saatekirjale märgitud kontakttelefonil.

Cito-uuringu tellimine
Cito-uuring teostatakse patsiendi erakorralise seisundi korral, kui patsiendi tervise seisundist tulenevalt vajab arst uuringu tulemusi kiirete möödapääsmatute otsuste ja edasilükkamatu vereülekande tegemiseks. Cito-uuringut tellides teha saatekirjale märge „cito“.
Referentlaboris alustatakse Cito-uuringutega kohe pärast vereproovi vastuvõtmist ja uuringud teostatakse eelisjärjekorras. Vastus väljastatakse nii ruttu kui võimalik.

Valveuuringute tellimine
Referentlaboris tehakse valveuuringutena ainult selliseid immunohematoloogilisi sobivusuuringuid, mis on vajalikud erakorralise ja edasilükkamatu vereülekande tegemiseks antikehadega patsiendile tingimusel, et vereülekande teostamine on vajalik nii kiiresti kui võimalik töövälisel (valve) ajal.
Enne valveuuringute tellimist teavitab tellija raviarsti vajadusest saata vereproov verekeskusesse. Kui raviarst annab kinnituse erakorralise vereülekande vajalikkuse kohta, siis korraldatakse transport vereproovi toimetamiseks verekeskusesse.
Valveuuringute tellimiseks helistada telefoninumbril 617 3000 või 5340 3787 verekeskuse väljastusosakonna valveõele, kes kutsub välja referentlabori valvearsti. Konsultatsiooni vajadusel antakse referentlabori valvearsti telefoninumber. Ühe erakorralise teenuse lisatasu patsiendi kohta on 10 €.

Patsiendi ettevalmistamine ja proovimaterjali võtmine
Patsiendi ettevalmistamisel ja proovimaterjali võtmisel/kogumisel järgitakse tervishoiuasutuses kehtestatud tegevusjuhendeid (labori proovivõtu käsiraamatut).
Proovimaterjali võtmiseks on soovitatav kasutada EDTA lisandiga katsutit  (lilla korgiga), maht vähemalt 6 ml. Vähema mahuga proovimaterjali aktsepteeritakse laste uuringute korral. Suurema mahuga proovid on eelistatavad ja mõnikord vältimatud, nendel juhtudel teavitab referentlabori arst tellijat lisaproovide võtmise vajalikkusest. Autoimmuunse hemolüütilise aneemia korral ja juhtudel, mil on vajalik läbi viia eriuuringuid, on vajalik saata lisaks vähemalt 15 ml antikoaguleeritud verd. Konkreetsetel erijuhtudel (transport 37 C juures, antikoagulandita vereproov jm) teavitab referentlabori arst uuringu tellijat vajalikest eritingimustest eelnevalt telefoni teel.
Patsiendi identifitseerimine ja katsuti markeerimine peab toimuma vastavalt tervishoiuasutuses kehtestatud vereülekande korrale ja õendustegevusjuhenditele.

Proovimaterjali identifitseerimine ja edasisaatmiseks ettevalmistamine
Proovimaterjal identifitseeritakse laboris katsutil ja saatekirjal olevate andmete alusel ning patsiendi identifitseerimise kontrollimiseks määratakse alati ABO-veregrupp ja RhD kuuluvus.
Proovimaterjali edasisaatmisel võib katsuti ja saatekirja märgistada ISBT 128 standardile vastava ribakoodiga. Märgistamisel tuleb järgida, et nähtavale jääks katsuti etiketil etteantud täituvuspiir ja katsuti sisu.
Seerumi/plasma eraldamine on soovitatav töövälisel ajal edasisaadetavatele vereproovidele.

Proovimaterjali transportimine referentlaborisse
Proovimaterjali kõlblikkuse tagamiseks saadetakse proovimaterjal referentlaborisse võimalikult kiiresti pärast selle võtmist. Kui transprodile kuluv aeg ületab 8 tundi, tuleb vereproove transportida + 1 … +10° C juures, maksimaalne lubatud aeg 24 tundi.
Proovimaterjali transpordil tuleb tagada materjali kõlblikkus analüüsimiseks ja ohutus nii proovimaterjali toojale kui ka ümbritsevale keskkonnale.
Saatekirju ei transpordita andmekaitse nõudeid silmas pidades lahtiselt, vaid need paigutatakse transportkonteinerisse. Saatekirjade saastumise vältimiseks eraldatakse need uuritavast materjalist.
Proovimaterjal tuuakse referentlaborisse ning antakse üle käest kätte.
Proovimaterjali nõuetekohase transportimise tagab tellija.

Proovimaterjali vastuvõtmine referentlaborisse
Referentlaboril on õigus uuringu teostamisest keelduda, kui saatekiri või proovianum on puudulikult markeeritud ja/või proovimaterjal puudub või on valesti kogutud.
Referentlaboris hinnatakse tellimuse ja proovimaterjali vastuvõtmisel selle nõuetekohasust.
Proovimaterjali mittevastavuse kriteeriumid on järgmised:

 • nõuetekohaselt märgistamata proovimaterjal;
 • proovianumal olevad patsiendi andmed ei lange kokku saatekirjal olevate andmetega;
 • proovimaterjali ebapiisav kogus;
 • lekkiv proovianum;
 • saatekirjata proovimaterjal;
 • uuringu tellijat ei ole võimalik identifitseerida;
 • vale proovimaterjal või proovianum;
 • hemolüütiline, ikteeriline või lipeemiline uuritav materjal tingimisi, kui see ei ole seotud patsiendi terviseseisundiga.

Kui referentlabori arst leiab, et uuringute teostamine ei ole võimalik, teavitab ta sellest kohe uuringu tellijat saatekirjale märgitud kontakttelefonil.
Kui referentlabori arst leiab, et nõuetele mittevastava proovimaterjali võib laborisse vastu võtta ja uuringutele suunata, märgitakse konkreetsed mittevastavused ja probleemi kirjeldus uuringu vastusele ning arst arvestab seda uuringu interpreteerimisel ja vastuse väljastamisel.

Uuringuteks kuluv aeg ja vastuse väljastamine
Referentlaboris alustatakse uuringutega võimalikult kohe pärast vereproovi vastuvõtmist. Tellimuste järjekorra seadmisel arvestatakse vereülekande pakilisusega, tellija paiknemise kaugusega verekeskusest ja töös olevate tellimuste arvuga sellel ajahetkel (mis ei ole referentlabori kontrolli all).  Uuringuteks kuluv aeg sõltub vajalikest ettevõetavatest uuringutest ja antigeenide/antikehade esinemissagedusest populatsioonis, samuti verekeskuse verevarude seisust. Üldjuhul täidetakse plaanilised tellimused 7−8 tunniga või vastavalt tellitud tähtajaks, eriuuringute korral või juhtudel, kui on tarvis välja kutsuda doonoreid, tuleb arvestada vähemalt kahe tööpäevaga. Ajalimiidi ületamisel teavitatakse tellijat telefoni teel ja tegutsetakse vastavalt klinitsistidelt saadud tagasidele. Erakorralistel juhtudel ehk valveuuringutele kuluv aeg on kuni 3 tundi, mille ületamisel kontakteerub referentlabori valvearst tellijaga ja lepib kokku edasise tegevuse raviarsti otsusest lähtuvalt.
Referentlaboris teostatud uuringute tulemused väljastatakse EVI-st  väljaprinditaval  „individuaalse sobitamise vastuse“ vormil arsti poolt allkirjastatuna. Tellitud verepreparaadid ja kinnises ümbrikus vastus antakse üle käest kätte tellija volitatud esindajale või saadetakse uuringute vastus posti teel tähitud kirjana. Valveuuringute alusel erakorraliselt väljastatavate verepreparaatide kohaletoimetamise tellijale korraldab tellija.

Molekulaardiagnostilised uuringud
Molekulaardiagnostiliste uuringute tellimisel tuleb referentlaborisse saata avamata EDTA lisandiga katsuti esimesel võimalusel peale vereproovi võtmist (uuringuid teostatakse maksimaalselt 5 päeva vanusest vereproovist). Referentlaboris teostatavate molekulaardiagnostiliste uuringute nimekiri on leitav käesoleva dokumendi allosas.