Residentuur

Hea arst-resident!

Residentuuritsükli sooritamise aluseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud leping Tartu Ülikooli arst-residentide nimekirja arvatud isikute ettenähtud praktilise koolituse läbiviimiseks residentuuri baasasutuses ja selle lisa, milles määratakse kindlaks arst-residendid ning nende praktika algus- ja lõpukuupäevad residentuuri baasasutuses. Lepingu lisa muutmine toimub vastavalt kokkuleppele. Tartu Ülikool teatab Regionaalhaiglale kirjalikult arst-residendi rotatsioonikava muutustest.

Iga kliinik määrab vastavalt oma võimalustele arst-residentide ametikohtade arvud struktuuriüksuste lõikes. Ametikohtade arvud ja nende täitmise põhimõtted avalikustab kliinik Regionaalhaigla koduleheküljel. 

Residentuuritsükli sooritamises kokkuleppimine ja töölepingu sõlmimine 

Arst-resident peab residentuuritsükli sooritamise kokku leppima vastava keskuse juhataja või osakonna ülemarst-juhatajaga, kes informeerib kliiniku juhtivsekretäri oma nõusolekust. Kliiniku juhtivsekretär registreerib arst-residendid vastavasse osakonda. Kui residentuuritsükli sisse on planeeritud puhkus, siis tuleb residentuuritsüklis kokku leppimisel kooskõlastada ka puhkuse periood.

Töölepingu sõlmimine toimub vastavalt Regionaalhaiglas kehtivale töölepingute sõlmimise korrale. Töölepingud sõlmitakse digitaalselt hiljemalt esimesel tööpäeval.

Enne tööle asumist võta ühendust personaliteenistusega e-posti aadressil personal@regionaalhaigla.ee või telefonil 617 1498, et leppida kokku tööle vormistamises. Et tööle asumine läheks sujuvalt, saada personalitalitusele ette dokumendifoto läbipääsukaardi jaoks, ID-kaardi koopia, arstidiplom, tervishoiutöötajate registrikood, kodune aadress ja telefoninumber.

Kui andmed ei ole muutunud, siis igal järgneval tööle tulekul enam dokumente esitama ei pea.

Pildiga läbipääsukaardi väljastab personaliteenistus esimesel tööpäeval. Arvuti kasutaja ja parool edastatakse enne arst-residendi tööle asumist vahetule juhile, reeglina osakonna juhataja-ülemarstile, kes annab need edasi esimesel tööpäeval.

Arst-residendi juhendamine 

Arst-residendi vahetu juht (struktuuriüksuse ülemarst-juhataja, kus arst-resident läbib residentuuri tsüklit)  määrab personaalse juhendaja.

Personaalse juhendaja ülesanneteks on:

 • arst-residendi personaalse kirjaliku tööplaani koostamine, eesmärkide seadmine ja arenguvestluste läbiviimine;
 • arst-residendi praktilise töö juhendamine;
 • arst-residendi tegevuse üle järelevalve teostamine;
 • praktikatsükli lõppemisel arst-residendi kutseoskuste ja teoreetilise ettevalmistuse hindamine residentuuri programmis ettenähtule;
 • arst-residendi konsulteerimine igapäevaselt praktilise arstitööga seotud küsimustes;
 • arst-residendi tööaja planeerimine ja töögraafiku kooskõlastamine keskuse või osakonna ülemarsti-juhatajaga.

  Arst-residendi töökorraldus 

  Arst-resident allub struktuuriüksuse, kus ta sooritab residentuuritsüklit, ülemarst-juhatajale ja oma juhendajale.

  Vahetu juhi ülesanneteks on:
 • Regionaalhaiglas kehtivate haiglaüleste kordade ja juhendite tutvustamine;
 • arst-residendi töögraafiku koostamine;
 • puhkuse kokku leppimine ja taotluse kinnitamine;
 • tervisekontrolli ja immuniseerimisele suunamine.


Arst-residendi normtööaja kestus on 40 tundi nädalas. Lisaks igapäevatööle arvatakse normtööaja sisse:

 • keskuse ülemarst-juhataja poolt määratud ja vastavas eriala residentuuri programmis ettenähtud valvetöö (valvetöö miinimum on teostada vähemalt kaks 12-tunnilist valvet kuus);
 • ambulatoorse vastuvõtu aeg;
 • osalemine residentuuriprogrammi kuuluvatel teoreetilistel koolitustel.

  Arst-residendi põhipuhkus on 28 kalendripäeva õppeaastas. Tasustatud puhkust antakse proportsionaalselt töötatud kuudele Regionaalhaiglas. Töölepingu lõppemisel makstakse hüvitust saamata jäänud puhkusepäevade eest.

  Arst-residendile antakse lisapuhkust 7 päeva kalendriaastas. Lisapuhkust antakse proportsionaalselt töötatud kuudega Regionaalhaiglas väljateenitud täispäevades. Kasutamata lisapuhkust töölepingu lõpetamisel ei hüvitata.