Dokumendihalduse teenistus

Dokumendihalduse teenistuse eesmärk on tagada asjaajamise efektiivsus ning patsientide korrektne teenindamine Regionaalhaiglas. Dokumendihalduse teenistuseks koosseisu kuuluvad kantselei ja arhiiv.

Dokumendihalduse teenistuse ülesanded on dokumentide registreerimine ja postiringluse korraldamine, arhivaalide hoidmine, korrastamine ja avalikku arhiivi üleandmine ning dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja tähtaegse lahendamise kontrolli korraldamine ning dokumendihaldussüsteemi haldamine.

Patsiendil on kantseleis võimalik taotleda oma ravidokumentidest koopiat, pöördudes selleks taotlusega kantseleisse. Kantselei saab patsiendile koopia ravidokumentidest väljastada vaid juhul, kui patsiendi ravidokumendid on edastatud säilitamiseks arhiivi. Ravidokumentidega, mis asuvad veel meditsiinitöötajate valduses, tegeleb sekretär vastavas struktuuriüksuses.

NB! Ravidokumendid on dokumendid, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid. Delikaatsete isikuandmete väljastamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Loe ravidokumentide koopiate taotlemise ja väljastamise kohta                              

 

Dokumendihalduse teenistus

Kaja Kulper

teenistuse juhataja

617 2242

Arhiiv

Kristina Lauri

arhiivi juhataja

5860 7357