Meist

Regionaalhaigla on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus, hoolivus ja vastutustundlikkus, avatus ja koostöövalmidus. Oleme Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja. Regionaalhaigla grupis töötab patsientide heaks ligi 5000 inimest – meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Arste on meil üle 500, lisaks praktiseerib Regionaalhaiglas pidevalt ka enam kui sada arsti-residenti. 

Regionaalhaigla koosseisu kuulub seitse kliinikut koos 32 erialakeskusega. Sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega pakub Regionaalhaigla raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a pediaatria ja sünnitusabi. Regionaalhaiglas on Eesti suurim vähiravi-trauma-südame- ja psühhiaatriakeskus. 2019. aastal pakkusime abi 144 000 patsiendile. Regionaalhaigla osutab kõrgeima keerukusastmega ja sõltuvalt patsiendi terviseprobleemist lihtsama keerukusega arstiabi kõikidele ravikindlustatud isikutele peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt ning Kesk-, Lääne- ja Põhja-Eestist. Vältimatut abi osutatakse kõikidele abivajajatele. 

Soovime igale patsiendile pakkuda ravis parimat kvaliteeti ja suurimat rahulolu raviteenusega. Esimese haiglana Eestis läbisime Joint Commission International eelauditi, mis andis meie senisele tegevusele hea hinnangu ning soovitused edaspidiseks. Raviteenuse kvaliteedi pidevaks arendamiseks on haiglas moodustatud patsiendinõukoda, ravikvaliteedi- ja traumakomitee.

Peamiseks teeninduspiirkonnaks on Tallinn (ca 50% haigla patsientidest), Harjumaa (ca 20% haigla patsientidest) ja peamiselt Kesk-, Lääne- ja Ida-Eesti maakonnad, kuid teenindame ka Lõuna-Eesti elanikke. Regionaalhaigla osutab kiirabiteenust Harjumaal, Raplamaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Eesti väikesaartel ning reanimobiilteenust Põhja-Eestis.  

Regionaalhaigla gruppi kuuluvad SA Läänemaa Haigla, SA Hiiumaa Haigla ja SA Raplamaa Haigla, mis on üldhaiglad ja teenindavad peamiselt vastavate maakondade patsiente. 2017. aastal sõlmiti partnerluse raamleping Rakvere Haiglaga ja 2018. aastal Järvamaa Haiglaga, lisaks on varasemalt sõlmitud koostöölepingud Pärnu Haiglaga keemiaravi ja hematoloogia erialadel eesmärgiga pakkuda vähipatsientidele kodulähedast ravi koostöös Regionaalhaigla vähiravikeskusega.

Regionaalhaigla moodustati 25. juulil 2001 Vabariigi Valitsuse otsusega Mustamäe haigla, Kivimäe haigla, Eesti onkoloogiakeskuse, Tallinna psühhiaatriahaigla, Tallinna nahahaiguste haigla, arstliku perenõuandla ja kutsehaiguste kliiniku baasil. 

Haiglast.jpg
Raviarvud.jpg
Haiglad.jpg

 

Meie põhiväärtused:  pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus.

Regionaalhaigla visioon on olla tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius.

Visiooni kohaselt on Regionaalhaigla ravijuhtude keerukuse ning siin kasutatavate ravi ja diagnostiliste tehnoloogiate poolest võrreldav Euroopa ülikoolihaiglatega. Kasutame oma töös tõenduspõhiseid meetodeid ning meie tegevus põhineb interdistsiplinaarsel ja heal meeskonnatööl, oleme avatud innovatsioonile. Ravitöö kvalitatiivne tase väljendub väljapaistvates efektiivsusnäitajates ning teiste tunnustatud meditsiinikeskustega võrreldavates kvaliteediindikaatorites ja heades ravitulemustes.  

Regionaalhaigla missioon investeerime inimeste tervisesse.

Meie põhiväärtused on järgmised: pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus​

​​Pühendumine ja professionaalsus
Keskendume alati patsiendile, suhtume iga patsiendi probleemidesse tõsiselt ning oleme valmis andma endast parima, olenemata patsiendi terviseseisundi keerukuse astmest, patsiendi vanusest, soost, usust, rahvusest, sotsiaalsest seisundist või muudest asjaoludest. Täiendame end pidevalt, et hoida end kursis uuemate tehnoloogiatega, diagnostika- ja ravimeetoditega ning pakkuda patsientidele parimat võimalikku abi.

Hoolivus ja vastutustundlikkus
Hoolivust peame oluliseks nii suhtumises patsientidesse, kolleegidesse kui ka iseendasse. Kuulame patsienti ning püüame temale vajalikku abi osutada viisil, mis on talle parim. Hoolitseme selle eest, et patsient saaks aru oma tervise seisundist ja võimalustest. Kaasame raviprotsessi planeerimisse aktiivsemalt ka patsiendi enda. Toetame oma kolleege ning reageerime olukordades, kus patsiendile osutatud abis on puuduseid. Austame kolleegide tööd ning ka patsiendi raviga otseselt mitte kokku puutuvate töötajate poolt anname endast parima, et ravitegevuseks oleks loodud võimalikult soodsad tingimused. Arvestame, et Eesti tipphaigla töötajatena on meie sõnadel ja tegudel nii patsiendi kui ka avalikkuse jaoks väga suur kaal. Igaüks meist esindab Regionaalhaiglat. Kasutame meie käsutusse antud raviressursse otstarbekalt ning patsiendile ja ühiskonnale kõige kasulikumal viisil. Tegutseme põhimõttel suurendada oma tegevuse positiivseid mõjusid ja vähendada negatiivseid mõjusid.

Avatus ja koostöövalmidus
Teeme patsiendi parema ravitulemuse nimel koostööd tema lähedaste ning erinevate tasandite tervishoiuteenuste osutajatega ja sotsiaalteenuste osutajatega. Oleme valmis ajaga kaasas käimiseks ellu viima muutusi tööviisides ja -võtetes. Koostöös kõigi erialaspetsialistidega suudame leida ja saavutada lahendusi, mis üksi tegutsedes jääksid kättesaamatuks.