Euroopa struktuurifondidest rahastatud projektid

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jpg
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku Y-korpuse rajamine

Käesolev projekt moodustab osa Põhja-Eesti Regionaalhaigla strateegilisest eesmärgist arendada Mustamäe meditsiinilinnakut ning koondada sinna ravitegevused muudest asukohtadest. 

Otsesene eesmärk on 2023. aasta lõpuks valmis ehitada ja võtta kasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku Y-korpus. Y-korpus on loogiliseks jätkuks Euroopa Regionaalarengu Fondi toel I ehitusjärgus välja ehitatud X-korpusele ning II ehitusjärgus rekonstrueeritud C-korpusele.

Y-korpusesse on kavas üle viia haigla patoloogiakeskus ning haigla plaanilise ravitööga tegelevad kõrgendatud keskkonnatehnilisi lahendusi vajavad päevaravi ja statsionaarsed osakonnad (sh onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi palatiosakond ja hematoloogia palatiosakond; nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja nefroloogia palatiosakond jt).

Projekti elluviimisega saavutatakse järgnevad tulemused:

 • Kaasajastatud kokku 7 raviüksust (Patoloogiakeskus, Päevaravi keskuse hemodialüüsi üksus, Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku ja sisehaiguste kliiniku päevaravi osakond, Hematoloogiakeskuse palatiosakond, Keemiaravi palatiosakond, Nefroloogia palatiosakond).
 • Paraneb arstiabi osutamise kvaliteet ja kiirus.
 • Paraneb meditsiiniteenuste kättesaadavus: suurenenud kaasaegne infrastruktuur (suletud brutopind 17 444 m², sh rekonstrueeritav pind) võimaldab tõsta aktiivravi teenuste mahtu ja kvaliteeti.
 • Aktiivravi kontsentreeritakse Mustamäe meditsiinilinnakusse.
 • Parem arstiabi kättesaadavus ja meditsiinialase oskusteabe kontsentreerumine aitavad vähendada raskeid tüsistusi, mis võivad tekkida väära või hilinenud ravi tulemusena.
 • Ühtsesse meditsiinilinnakusse koondumise tulemusena väheneb personali ja patsientide ränne ja meditsiiniline transport.
 • Paranevad personali töötingimused.
 • Kvaliteetse ja kõrgtehnoloogial baseeruva pädevuskeskuse olemasolu piirkonnas parandab kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavust kogu riigi ulatuses ning suurendab piirkonna sotsiaalset turvalisust ja sidusust.

Y-korpuse projekteeris Innopolis Insenerid OÜ ja ehituse juhtivtöövõtja on AS Merko Ehitus Eesti.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 34 580 280 eurot.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpuse ja verekeskuse rekonstrueerimine

Projekti tulemusena rekonstrueeritakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpus ja verekeskus.

B-korpuses:

 • Kaasajastatakse viis palatiosakonda 8., 9., 10., 11. ja 12. korrusel, sh ehitatakse suuremad palatid väiksemateks ja palatite juurde ehitatakse tualetid.
 • Rajatakse kümmet osakonda teenindavad tsentraalsed keskkonnaseadmete süsteemid 13. korruse tehnilisse ruumi.

B-korpuse palatiosakondade rekonstrueerimisel asendatakse täielikult amortiseerunud küttesüsteem ning paigaldatakse tsentraalne ventilatsiooni- ja jahutussüsteem, kaasaegne nõrk- ja tugevvoolupaigaldis, energiasäästlikel LED-valgustitel põhinev valgustuslahendus ning tsentraalselt hallatav hooneautomaatikasüsteem, mis optimeerib hoone energiatarbimist. Lisaks rekonstrueeritakse ka hoonesisene veesüsteem.

Osakondade rekonstrueerimise tulemusena on kaasajastatud 115 voodikohta, sh 4 isolatsioonipalatit. Lisaks rekonstrueeritakse 3 lifti ja nendega liituvad ruumid 0.-13. korruse ulatuses, mille tulemusena ehitatakse igale B-korpuse osakonna korrusele (2. kuni 12. korrus) juurde jäätmeruum ja 3-kohaline palat. Seeläbi tekib juurde 33 kaasajastatud voodikohta. Kasutusest väljas olevad endised tuletõrjerõdud ehitatakse kinni 1.-12. korruse ulatuses, misläbi rajatakse igale B-korpuse osakonna korrusele juurde üks personaliruum. Täiendavalt rajatakse läbimurre B-korpuse 1. korruse fuajeest BX-korpuse liftideni eesmärgiga lihtsustada patsientide ja haigla külastajate liikumist B-korpusesse ja parandada orienteerumist erinevate korpuste vahel. B-korpuse keldrikorrusele rajatakse personali garderoobiruumid ja neid teenindav ühenduskoridor ning kiiritusravi osakonna magnetresonantstomograafia (MRT) uuringute ruumid. Lisaks rajatakse 0. korrusele B-korpuse osakondi teenindav sprinkler- ja termosõlm.

B-korpuse rekonstrueerimise tulemusena on kaasajastatud kokku 148 voodikohta, sh 4 isolatsioonipalatit, paranenud on patsientide olme- ja ravitingimused, töötajatele on loodud parem töökeskkond ning tagatud on tänapäevased isoleerimisvõimalused. Seeläbi on suurenenud Põhja-Eesti Regionaalhaigla valmisolek nii võimalikeks uuteks COVID-19 laineteks kui ka hospitaalinfektsioonideks.

Verekeskuse hoone kaasajastatakse tervikuna etapiviisiliselt, sh tagatakse projekti esimeses etapis doonorite teenindamise ja verevõtu alal doonorite hajutatus. Hoonele rajatakse uus katus, uuendatakse ja soojustatakse välisfassaadi ning vahetatakse välja avatäited. Samuti teostatakse kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, mis tagavad hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Pärast tööde lõppu on verekeskuse hoonel uus peasissepääs koos uute kõnniteede ja parklaga ning tagatud on tänapäevased tingimused doonorite vastuvõtuks ja teenindamiseks. Tegevuste tulemusena väheneb verekeskuse hoone soojusenergia tarbimine ja hoone sisekliima vastab kehtivatele standarditele.

Rekonstrueeritud B-korpuse ja verekeskuse hooned täidavad energiatõhususe miinimumnõuete määrusega sätestatud avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kohalduvaid liginullenergia hoonele esitatavaid nõudeid vastavalt suure energiatarbega hoone kasutusotstarbele.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames taaskäivitamiserahastu REACT-EU Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest summas 22,4 mln eurot.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jpg
Üleriigilise Vereinfosüsteemi (ÜVIS) doonori portaal ja doonorite register

Projekti elluviimisega saavutatakse järgmised tulemused:

 • Doonorite külastuste ja vereloovutuste andmed on koondatud ning sisaldavad nüüd mõlemas verekeskuses tehtud vereloovutusi.
 • Registrisse sisestatud andmed on nähtavad mõlemale verekeskusele.
 • Doonor saab broneerida aega vereloovutusele mõlema verekeskuse vereloovutuskohtadesse.
 • Vereloovutusele aja broneerimine ning küsimustiku täitmine toimub ühes süsteemis.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 403 648 eurot.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse

Projekti eesmärgiks on luua haigla kirurgiakliiniku ja sisekliiniku erinevatesse osakondadesse kokku 35 isolaatorit, mis suurendavad haigla võimekust pakkuda kvaliteetseid tervishoiuteenuseid suurenenud COVID-19 haigestumise tingimustes ja aitavad vähendada nakkuse leviku ohtu.

Projekti strateegiliseks eesmärgiks on suurendada COVID-19 levikust tingitud kriisile ja sarnastele kriisidele vastupanuvõimet SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas ning võtta kasutusele meetmed ühiskonna tavapärase toimimise juurde naasmiseks. Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumisel on oluline tagada COVID-19 patsientide raviks vajalikul arvul isolaatorite olemasolu koos hapnikravi võimekusega.

Projekti otseseks eesmärgiks on rajada B-korpuses paiknevatesse järgmistesse palatiosakondadesse nõuetekohased isolaatorid:

 • 11. korrus - Kirurgiakliinik (neurokirurgia) 4 isolaatorit
 • 10. korrus - Sisekliinik (neuroloogia) 3 isolaatorit
 • 9. korrus - Kirurgiakliinik (uroloogia) 4 isolaatorit
 • 8. korrus - Kirurgiakliinik (rindkere- ja veresoontekirurgia) 4 isolaatorit
 • 7. korrus - Kirurgiakliinik (II ortopeedia osakond) 4 isolaatorit
 • 6. korrus - Kirurgiakliinik (I kirurgia osakond) 4 isolaatorit
 • 5. korrus - Kirurgiakliinik (II kirurgia osakond) 4 isolaatorit
 • 4. korrus - Sisekliinik (II Sisehaiguste osakond) 4 isolaatorit
 • 3. korrus - Sisekliinik (neuroloogia) 4 isolaatorit

Kokkuvõtlikult suureneb projekti elluviimise tulemusena SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kui haiglavõrgu arengukavas nimetatud haigla valmisoleku võimalikeks COVID-19 laineteks, toetades seeläbi kogu tervishoiusüsteemi toimimist.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames taaskäivitamiserahastu REACT-EU Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest summas 4 mln eurot.

Project name: Software Technology and Applications Competence Centre (STACC)           

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jpg

Project period: 01.09.2015 – 31.12.2023

Project number: EU48684

Funding: 6 996 502 EUR (co-funded: European Regional Development Fund)

Description of the project: The vision of the Software Technology and Applications Competence Centre (STACC) is to become a leading R&D organisation where companies and public sector agencies can access expertise in (big) data analytics and codevelop visionary technology product. STACC’s main business is providing data analytics and data privacy protection services to help companies to bring highquality services faster to the market. STACC has four strategic development areas: 1) Data Analytics for Software and Systems Optimization, 2) SpatioTemporal Data Analytics, 3) Big Data and Security, and 4) EHealth and Personalised Medicine. STACC strongly contributes to Estonian IT education and enhances research partners’ capacity in the field of data analytics and its applications.

Objective: The main objective of the Project is to turn STACC into a leading and economically independent R&D organisation where companies can access expertise in data analytics and codevelop visionary technology products.

Outcome:

1. Estonia has a world-class technology competence centre with a substantial expertise in data analytics that support Estonian ICT sector

2. STACC helps 23+ companies to bring their scalable technology products faster to global market in the frames of the CC Program and helps more than 50 companies by providing services commercially in the field of data analytics

3. Ratio of sales generated from new products for partner enterprises rises 41%, their R&D costs increase in average 4% and added value per employee 12,5% per year

4. STACC strongly contributes to Estonian IT education and enhances research partners’ capacity in the field of data analytics and its applications.

Teadus- ja arendusettevõtte Nanordica Medical innovaatilise antibakteriaalse haavasideme testimine SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 

Koostöös Eesti tervishoiutehnoloogia iduettevõtte Nanordica Medical OÜ, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituudi ja Connected Health klastriga viiakse Regionaalhaiglas dr Helen Ilumetsa juhtimisel läbi seadmeuuringut “Piloot kliiniline uuring innovaatilise antibakteriaalse haavasideme ohutuse ja efektiivsuse hindamiseks võrreldes Aquacel Ag+ Extra haavasidemega diabeetiliste jalahaavandite infektsioonide korral”. 

Seadmeuuringu käigus võrreldakse Eesti teadlaste loodud unikaalse tehnoloogia ja nanoosakeste kombinatsiooniga antibakteriaalset haavasidet praegu turul oleva hõbedat sisaldava haavasidemega. Tegemist on uuendusliku haavasideme esmase kliinilise testimisega. Uuringusse kaasatakse 30 patsienti. 

Uuringu kogumaksumus on 57 000 eurot. Seadmeuuringu läbiviimist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (EAS klastrite arendamise toetusmeede) läbi Connected Health klastri kuni summas 25 000 eurot. Uuring lõpeb 31.07.2023.  

Logo
Logo

Logo

Logo