Kvaliteedi tagamise osakond

Kvaliteedi tagamise osakonna ülesanne on arendada ja juurutada verekeskuses toimiv kvaliteedisüsteem, mis hõlmab kõiki kvaliteedi elemente:  struktuur, töökorraldus ja ametijuhendid, dokumendihaldus, personali juhtimine, seadmete, infosüsteemide ja materjalide korraldamine, ruumide haldamine, hügieeni ja töökeskkonna juhtimine, muudatuste ja valideerimiste juhtimine, kvaliteedikontroll, enesehindamine, usaldusväärsete tarnijate valik, suhted klientide ja lepingupartneritega, meditsiinieetika ja konfidentsiaalsuse tagamine, mittevastavuste ja kaebuste käsitlemine, tegevuste korrigeerimine ja parendamine.

Kvaliteedi tagamise osakonna igapäevatöö on kvaliteedisüsteemi toimimise koordineerimine ja jälgimine, valideerimiste, muudatuste ja arenduste juhtimine, kvaliteediauditite korraldamine, juhendite kaasajastamine ja dokumentide haldamine, kriitilise materjali käsitlemine, personali koolitamine, mittevastavuste, mittestandardse tegevuse ja teabe registreerimine, tagasivaate- ja verevalvsuse juhtumite uurimise korraldamine ning suhtlus selles vallas järelevalveorgani ja lepingupartneritega.

2018. aastal toimus verekeskuses 28 olulist muudatust tööprotsessis, 10 valideerimist ning tehti 11 kvaliteediauditit. Kvaliteedi ja tööefektiivsuse jälgimiseks ja hindamiseks on rakendatud mitmeid indikaatoreid, näiteks ebaõnnestunud vereloovutuste ja doonorireaktsioonide arv, meditsiinilisel läbivaatusel tagasisaadetud doonorite protsent, verevarude optimaalsus, verekomponentide hoidmise aeg enne haiglatele väljastamist; verekomponentide väljastamine nädalapäevade lõikes, haiglate tellimuste täitmine, aegumise tõttu verekomponentide hävitamise protsent, laborite tegevuste kvaliteet, labori analüütiline varieeruvus sisemisel kvaliteedikontrollil, laborite välise kvaliteedi kontrolli tulemused, proovide ringluse aeg ja uuringutulemuste saabumise õigeaegsus, väljasõitude ja DoonoriFoorumi tegevuse efektiivsus, tootmisprotsesside sobivus eesmärkidele (doonorivere tsentrifuugimine ja separeerimine, plasma kiirkülmutamine jne), verekomponentide kvaliteedi statistiline kontroll, mittevastavuste korrigeerimise efektiivsus. Kvaliteeditagamise osakonna korraldamisel toimuvad igakuised kvaliteedikoosolekud, millest võtavad osa kõigi osakondade vastutavad töötajad. doonorite sobivuse hindamise analüüsi kvartaalsed koosolekud.
Osakonda juhib kvaliteedijuht dr Tatjana Plahhova, koosseisus on ka kvaliteedi tagamise spetsialist.

2018. a kvaliteediindikaatorite analüüs: väljasõitude efektiivsus on hea, õnnestunud verevõtmiste protsent on kõrge, doonorireaktsioonide % vähenes, varude seis on hea, verekomponentide kasutamine haiglates vähenes seega toodete aegumine pisut suurenes,  haiglate varustamine verekomponentidega on hea, laborite sisemise ja valise kvaliteedi kontrolli tulemused vastasid nõuetele 100%.
 

2018. aastal toimusid Ädala korpuses ja DoonoriFoorumis Ravimiameti inspektsioonid ning plasmafraktsioneerija Octapharma verekeskuse audit. Inspektsiooni ja auditi käigus mittevastavusi ei täheldatud. 2018. aastal hindas verekeskuse vastavust ISO 15189 nõuetele Eesti Akrediteerimiskeksus. Verekeskus vastas jätkuvalt akrediteerimisnõuetele.

2019. aasta plaanid:

  • Optimeerida DoonoriFoorumi töökorraldust
  • Alustada plasma ja trombotsüütide kontsentraatide patogeeninaktiveerimisega
  • Arendada verekomponentide varude IT juhtimissüsteem
  • Arendada verekomponentide elektrooniline vabastamise protsess
  • Arendada elektrooniline tõendusdokumentide arhiveerimise mehhanism

Doonorluse arendus

Doonorluse arendus kuulub verekeskuse igapäevaste oluliste tegevuste hulka. Seda ülesannet täidab doonorluse arendusjuht Ülo Lomp. Doonorluse arenduse peamised suunad on elanikkonna, eriti noorte teavitamine doonorlusest, uute doonorite leidmine ja olemasolevate doonorite motiveerimine. Doonorluse arendusjuht peab regulaarselt loenguid õppeasutustes ja väljaõppekeskustes, koolide või kohalike omavalitsuste juures on moodustatud doonorluse saadikute rühmad, kes aitavad samuti teavitust teha.

Igal aastal toimub doonorite austamisüritus Tallinna raekojas, viimastel aastatel on olnud doonorluse teemaline teatrifestival koolidele, joonistusvõistlus ning tähtpäevadega seotud üritused: ülemaailmne tervisepäev, rahvusvaheline doonoripäev jne. Verekeskus teeb verevarude tagamiseks ja doonorite motiveerimiseks koostööd kaitsejõudude, päästeameti ja kohalike omavalitsustega, toetajateks on teatrid, spordiliidud, muuseumid ja hulk ettevõtteid. Doonorluse arendusjuhi alluvuses töötab veel doonorluse spetsialist, kes tegeleb doonoripäevade aasta-, kuu- ja päevaplaneeringutega, igapäevase väljasõitude organiseerimisega ning saadab doonoritele personaalseid kutseid e-posti ja SMSi teel.

Tatjana Plahhova

Tatjana Plahhova

kvaliteedijuht

6173005