Regionaalhaigla alalised komiteed ja töögrupid

Eetikanõukogu

Aitab kaasa eetiliste väärtuste igakülgsele järgimisele Regionaalhaigla tegevuses, sh juhtimises, ravi- ja õppetöös esile kerkinud eetiliste probleemide ennetamisel ja lahendamisel.

Nõukogu ülesanded on:

 • eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide, hea tava sõnastamine, levitamine ja väärkäitumiste menetlemine;
 • eetiliste probleemide ennetamine, probleemide määratlemine ja lahenduste pakkumine;
 • eetikakoodeksi välja töötamise koordineerimine ja järelevalve selle järgimise üle;
 • ettepanekute tegemine töötajate teadlikkuse tõstmiseks ja meetmete rakendamiseks eetika küsimustes; eetiliselt tundlike situatsioonide ja valdkondade tuvastamine;  
 • eetiliste rikkumiste lahendamisel eetiliste probleemide tausta uurimine ja määratlemine; nõu või hinnangute andmine;
 • Regionaalhaigla juhatusele, struktuuriüksuste juhtidele ja töötajatele ettepanekute tegemine eetiliste probleemide lahendamiseks.

Nõukogu annab oma tegevusest aru Regionaalhaigla juhatusele vähemalt kord aastas, vajadusel sagedamini.

 

Elustamise komitee

Tagab patsiendi elustamisega seotud protsesside korralduse ja kvaliteedi.

Komitee ülesanded on:

 • patsientide elustamisega seotud juhendite väljatöötamise korraldamine ja regulaarne ülevaatamine;
 • elustamiskaartide auditite korraldamine, tulemuste analüüs ja tagasiside. Puuduste ilmnemisel parendusmeetmete väljatöötamine, rakendamine ja monitoorimine; 
 • elustamisega seotud probleemjuhtumite arutamine;
 • elustamise välja- ja täiendõppe vajaduse määratlemine ja korraldamine.

Komitee esitab aastaaruande ravikvaliteedi komiteele üks kord aastas.

 

Infektsioonikontrolli komitee

Tagab ja parendab tervishoiuteenuse kvaliteeti infektsioonikontrolli ja antimikroobsete ravimite hea majandamise valdkonnas. 

Komitee ülesanded on:

 • infektsioonikontrollialaste põhimõtete väljatöötamine;
 • antimikroobse ravi hea majandamise põhimõtete väljatöötamine, sh antibiootikumide kasutuse ja antimikroobse tundlikkuse regulaarne hindamine;
 • epideemiate ja pandeemiate valmisoleku põhimõtete väljatöötamine; 
 • infektsioonikontrollialaste koolituste korraldamine Regionaalhaigla töötajatele;
 • infektsioonikontrollialaste mõõdikute või indikaatorite ja nende monitoorimise põhimõtete väljatöötamine, monitooringu korraldamine ja analüüsimine.  

Komitee esitab aastaaruande ravikvaliteedi komiteele üks kord aastas.

 

Info- ja andmeturbe töörühm

Loob ja rakendab info- ja andmeturbe põhimõtted ja teostab nende täitmise üle järelevalvet. 

Töörühma ülesanded on:

 • strateegiliste suundade kavandamine info- ja andmeturbe arendamisel;
 • haigla tegevuskavasse info- ja andmeturbe valdkonnas sisendi andmine ja selle täitmise jälgimine, info- ja andmeturbega seotud infotehnoloogilisteks arendusteks ettepanekute tegemine;
 • infoturbe ja andmekaitsealaste küsimuste ja ettepanekute menetlemine ning taotluste kooskõlastamine.

Töörühm esitab tegevuse aruande Regionaalhaigla juhatusele üks kord aastas. 

 

Kvaliteedijuhtimistegevuste koordineerimise komitee

Juhib ja toetab kvaliteedikultuuri arengut ning aitab kaasa kvaliteedijuhtimissüsteemide arengule ja rakendusele. 

Komitee ülesanded on:

 • tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi puudutavate valikute osas seisukoha kujundamine, haiglaüleste akrediteeringute taotlemine, protsesside kirjeldamine ja rakendamine;
 • kvaliteedijuhtimise alane koostöö tütar- ja välishaiglatega;
 • innovatsiooni edendamine Regionaalhaigla kvaliteeditöös;
 • arenguvõimaluste loomine komitee liikmetele, kvaliteedivaldkonna arengutest teavitamine haigla üleselt;
 • koolituste korraldamine ja läbiviimine.

Komitee esitab aastaaruande Regionaalhaigla juhatusele üks kord aastas.

 

Kutsehaiguste ekspertiisi komisjon

Annab hinnangu patsiendi terviseseisundile, diagnoosib võimaliku kutsehaiguse või tööst põhjustatud haiguse, arvestades töökeskkonna ohutegureid, riskianalüüsi ning patsiendi meditsiiniuuringute tulemusi ning nõustab töö kohandamisel.

Komisjoni ülesanded on:

 • kutsehaiguste ja töötervishoiu keskusesse uuringuteks ja kutsekahjustuse ekspertiisiks suunatud patsientide uuringutulemuste analüüs ja sellest tuleneva lõppotsuse tegemine; 
 • ebaselgete haigusjuhtude arutelu ja lõppotsuse tegemiseks vajalike lisauuringute määramine;
 • keerukate haigusjuhtude arutelu koos soovitustega edaspidisteks uuringuteks ja töö korraldamiseks vastavalt patsiendi terviseseisundile;
 • ekspertiisiotsuste tegemine kutsehaiguste, tööst põhjustatud haiguste või üldhaiguste kohta.

Otsus vormistatakse komisjoni protokolli ja teatisena, mis jäävad patsiendi tervisekaarti.

 

Onkoloogilised konsiiliumid

Tagab parima raviotsuse ning paikmepõhise kvaliteetse diagnostika- ja raviteenuse onkoloogilistele patsientidele.

Konsiiliumi ülesanded on:

 • esmase raviplaani koostamine ja/või edasiste raviotsuste tegemine;
 • ravimite optimaalse kasutamise ja etteantud eelarve jälgimine;
 • onkospetsiifilise ravi lõpetamise, muutmise ja sümptomaatilisele ravile ülemineku otsustamine.

Konsiilium vormistab otsuse, mis jääb patsiendi tervisekaarti.

 

Paikmepõhised interdistsiplinaarsed onkoloogilised ja hematoloogilised töögrupid

Tagab vähi ja maliigsete hematoloogiliste haiguste preventsiooni, diagnostika, ravi, teadusuuringute ja erialase koolituse optimaalse interdistsiplinaarse ja multimodaalse korralduse, kvaliteedi ja arengu vähipaikmeti ja maliigsete hematoloogiliste haiguste kaupa.

Töögrupi ülesanded on:

 • vähipaikme/maliigse hematoloogilise haiguse põhise kvaliteetse diagnostika ning raviteenuse multidistsiplinaarsuse ja terviklikkuse organiseerimine;
 • konsiiliumide ning radioloogide, patoloogide ja teiste Regionaalhaiglas esindatud siduserialade esindajatega toimuvate ühiskoosolekute tegevuse üle järelvalve teostamine;
 • vähipaikme/maliigse hematoloogilise haiguse põhiste diagnostika- ja ravijuhiste koostamine (rahvusvaheliselt tunnustatud juhiste Eesti oludele ja Regionaalhaigla võimalustele kohandamine) ning järjepidev täiendamine; 
 • vähiravi kvaliteediindikaatorite väljatöötamine, täiendamine, regulaarne jälgimine ja nende täitmise analüüs vastava vähipaikme/maliigse hematoloogilise haiguse piirides; 
 • vähiravi käigus tekkinud tüsistuste ja vigade analüüsimine, vajadusel probleemide lahendamiseks abiprogrammi väljatöötamine ning rakendamine; 
 • kliinilise onkoloogia/hematoloogia ja siirdemeditsiini alases teadus- ja arendustegevuses ning selle organiseerimises, samuti kliinilistes ravimiuuringutes osalemine koostöös teiste teadusasutustega;
 • kliinilise onkoloogia/hematoloogia alases õppetöös (residentide koolitus, doktoriõpe) osalemine ja täiendkoolituste korraldamine perearstidele ja teistele eriarstidele; 
 • vähivastase ennetustöö ja vähi/maliigsete hematoloogiliste haiguste varase avastamise ning sõeluuringu programmides osalemine.

Töögrupid esitavad vähiravi kvaliteedikomiteele aruande üks kord aastas.

 

Patsiendinõukoda 

Edendab koostööd Regionaalhaigla kliinikute, tugiteenuste ning patsientide organisatsioonide vahel, kogub tagasisidet ja annab soovitusi patsiendikeskse tervishoiuteenuse arendamiseks.

Nõukoja ülesanded on:

 • patsiendi tervise hoidmisega seonduvaid tegevuste toetamine ja raviteekonna kujundamine;
 • patsiendi huvi esikohale seadmise tagamine Regionaalhaigla otsustustes ja tegevustes;
 • patsientide ootuste kirjeldamine erinevates teemades;
 • tagasiside andmine ning püsiva ja hästi töötava suhtluskanali loomine patsientide esindajate ja haigla vahel.

Nõukoda annab aru Regionaalhaigla juhatusele vähemalt kord aastas.

 

Ravikvaliteedi komitee

Tagab tervishoiuteenuse kvaliteedi Regionaalhaigla kliinilise tegevuse valdkonnas.

Komitee ülesanded on:

 • ravikvaliteedi edendamine ning kliinilises töös suuniste määramine ohutu, efektiivse ja kõrge kvaliteediga tervishoiuteenuste tagamiseks;
 • prioriteetsete probleemide määratlemine,  tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmine ja vajadusel soovitused ravitegevuse ümberkorraldamiseks;
 • Regionaalhaigla ülemarstile kliiniliste auditite läbiviimiseks ettepanekute esitamine, auditite tulemuste arutelu;
 • probleemsete haigusjuhtumite, vajadusel ravitegevust puudutavate kaebuste analüüsimine;
 • patsiendi käsitlusele ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise kvaliteedile hinnangu andmine;
 • ravitegevust käsitlevate juhendite koostamiseks ettepanekute tegemine;
 • ravikvaliteedi indikaatorite süsteemiga seotud tegevuste koordineerimine;
 • ravitüsistuste ja ohujuhtumite analüüsimine, patsiendiohutuse tagamiseks ettepanekute tegemine;
 • kliiniliste konverentside teemade ettepanekute esitamine ja kliiniliste konverentside läbiviimise koordineerimine.

Komitee annab oma tegevusest aru Regionaalhaigla juhatusele kord aastas

 

Ravimite komitee

Edendab ratsionaalset ravimikasutust ja parandab seeläbi osutatava ravi kvaliteeti.

Komitee ülesanded on:

 • Regionaalhaigla ravimipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, vastutus ravimite nimekirja ja selle muudatuste eest; 
 • komitee tegevusvaldkonnaga seonduvate tegevusjuhiste, sh ravimeid käsitlevate arstlike juhendite koostamise algatamine või kooskõlastamine, ravimite kasutamist reguleerivate dokumentide koostamine või kooskõlastamine.

Komitee annab oma tegevusest aru Regionaalhaigla juhatusele kord aastas.

 

Teaduskomitee 

Kujundab haigla teadus- ja arendusstrateegiat ja nõustab juhatust.

Komitee ülesanded on:

 • teadusstrateegia rakendamise suunamine ja hindamine läbi teadus- ja arendusstrateegia eesmärkide jälgimise; 
 • teadus- ja arendustegevuse fondi toetuste ja preemiate taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine.

Komitee annab oma tegevusest aru Regionaalhaigla juhatusele kord aastas.

 

Transfusioonikomitee

Arendab ja koordineerib Regionaalhaiglas osutatavat transfusioonravi ning parendab transfusioonravi kvaliteeti.

Komitee ülesanded on:

 • transfusioonravi puudutavate strateegiliste otsuste vastuvõtmine ja elluviimine;
 • veretoodete kasutuse suunamine ja pikemaajaline planeerimine ning verekeskusele sisendi andmine verekomponentide/täisvere tootmise planeerimiseks;
 • doonorivere säästmise meetodite rakendamisvõimaluste otsimine ning patsiendiohutuse suurendamine allogeensete transfusioonide optimeerimise kaudu ja vastavate programmide väljatöötamine;
 • veretoodete ülekandega seotud protseduuride teostamise juhendite väljatöötamise korraldamine ja kaasajastamine, arvestades kehtivaid õigusakte ja Regionaalhaigla vajadusi;
 • personali transfusioonravi väljaõppe ja täiendõppe vajaduse määratlemine ning korraldamine;
 • transfusioonravi monitoorimise põhimõtete väljatöötamine ning monitooringu korraldamine ja tulemuste analüüsimine, asjassepuutuva personali teavitamine analüüsi tulemustest, ebasoovitavate tendentside ilmnemisel nende vältimiseks abinõude programmi väljatöötamine ja rakendamine;
 • transfusioonraviga seotud tüsistuste, patsiendiohutusjuhtumite ja igapäevase töö käigus tekkinud probleemide arutelu, vajadusel probleemide lahendamiseks abinõude programmi väljatöötamine ja rakendamine; 
 • Regionaalhaigla grupi haiglate nõustamine verevalvsuse alal.

Komitee esitab aastaaruande ravikvaliteedi komiteele üks kord aastas.


Transplantatsioonikomitee

Lepib kokku ja viib ellu Regionaalhaigla transplantatsioonipoliitika ning vastutab rakkude, kudede ja elundite käitlemise ning südame siirdamise tegevuslubade eest.

Komitee ülesanded on:

 • transplantatsioonialase tegevuse arengukava väljatöötamine ja tegevusplaanide koostamine;
 • transplantatsioonialase tegevusega seotud ülesannete määratlemine erialati ja nende täitmise korraldamine;
 • Riikliku Siirdamisasutusega koostöö koordineerimine ja transplantatsioonialaste koostöölepingute algatamine teiste tervishoiuasutustega;
 • transplantatsioonialast tegevust reguleerivate dokumentide muutmise algatamine ja dokumentide koostamine koostöös pädevate isikute ja asjassepuutuvate osapooltega;
 • personali transplantatsioonialase tegevuse väljaõppe ja täiendõppe vajaduse määratlemine ning korraldamine;
 • transplantatsioonitegevusega seotud tüsistuste, mittevastavuste ja igapäevase töö käigus tekkinud probleemide arutelu, vajadusel probleemide lahendamiseks abinõude programmi väljatöötamine ja rakendamine.

Komitee esitab aastaaruande ravikvaliteedi komiteele üks kord aastas.

 

Traumaravi arendus- ja kvaliteedikomitee

Juhib traumaatiliste vigastuste multidistsiplinaarse ravi korraldust ning ravikvaliteeti Regionaalhaiglas ja Regionaalhaigla traumaravi teeninduspiirkonnas. Komitee on loodud traumaravi kiirabiteenuse, diagnostika ja raviga tegelevate erialade vaheliseks sidustamiseks, kliinikuteüleseks juhtimiseks ja ravikvaliteedi jälgimiseks ning suuniste andmiseks Regionaalhaigla arengukavasse.

Komitee ülesanded on:

 • traumaravi puudutava meediasuhtluse põhimõtete väljatöötamine;
 • traumaatiliste vigastuste kiirabiteenuste, diagnoosimise ja ravi kvaliteediindikaatorite arendamine ja rakendamine;
 • traumapatsientide kiirabiteenuse, diagnostika- ja ravijuhiste koostamise (sh rahvusvaheliste juhiste kohandamine vastavalt Regionaalhaigla võimalustele) ja kaasajastamise algatamine;
 • traumaravi auditite tellimine;
 • traumaravi konsiiliumide ja interdistsiplinaarsete töögruppide moodustamine, nende tegevuse analüüsimine, koordineerimine ja tulemite hindamine;
 • traumapatsiendi raviteekonna põhimõtete väljatöötamine Regionaalhaiglas ja Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas;
 • traumaravi kvaliteedi hindamine Regionaalhaiglas ja Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas kiirabiteenuse, diagnostika ja ravi osas;
 • traumaravi multidistsiplinaarsete arutelude korraldamine Regionaalhaiglas ja juhtude esitamine kliinilistele konverentsidele;
 • traumaandmekogu arendamine;
 • traumaalase teadus-, õppe- ja arendustegevuse edendamine, traumaravi alaste teadus- ja arendussuundade ning vastavate projektide väljatöötamine.

Komitee annab oma tööst ülevaate majaüleses infotunnis.

 

Vähiravi kvaliteedikomitee

Tagab vähiravi optimaalse multimodaalse korralduse ja kvaliteedi, töötab välja ja viib ellu Regionaalhaigla vähiravi poliitika. Komitee on loodud kasvajate diagnostika ja raviga tegelevate erialade vaheliseks sidustamiseks ning on metoodilise ja analüütilise suunitlusega.

Komitee ülesanded on:

 • kasvajate paikmepõhiste diagnostika- ja ravijuhiste koostamise (sh rahvusvaheliste juhiste kohandamine haigla võimalustega);
 • vähi diagnoosimise ja raviga tegelevate struktuuriüksuste rahvusvahelise akrediteerimise ja sertifitseerimise ettevalmistamise koordineerimine;
 • vähiraviga tegelevate interdistsiplinaarsete töögruppide ja konsiiliumide tegevuse analüüs, monitoorimine ja koordineerimine;
 • vähiravi patsientide liikumise logistika põhimõtete väljatöötamine Regionaalhaiglas, Regionaalhaigla ja tema partnerite vahel;
 • vähiravi kvaliteedi hindamine diagnostika ja ravi osas ning terviklikus kompleksis (suunamisest ravi lõppemiseni, k.a vähi varane diagnostika ja sõeluuringuprogrammid, taastus-, toetusja leevendusravi), samuti erakorralistes situatsioonides;
 • onkoloogia alase metoodilise tegevuse korraldamine Regionaalhaiglat partnerasutustega ümbritsevas raviruumis, koostöö koordineerimine teiste tervishoiuteenuste osutajatega koos eelneva võimaluste ja vajaduste hindamisega;
 • onkoloogia alase teadus-, õppe- ja arendustegevuse edendamine, vähiravi alaste teadus- ja arendussuundade ja vastavate projektide väljatöötamine;
 • patsientide pretensioonide analüüs vähiravi korraldust puudutavates küsimustes.

Komitee edastab dokumendid ja otsused vajadusel Regionaalhaigla juhatusele.

 

Õenduskvaliteedi komitee

Toetab kvaliteetset õendus- ja meditsiinitehnilist abi, infektsioonikontrolli alast tegevust ning optimaalset töökorraldust Regionaalhaiglas.

Komitee ülesanded on:

 • õenduse kvaliteedialast tegevust reguleerivate dokumentide koostamine ja nende muutmise algatamine, õendustegevusjuhendite koostamine;
 • õendustegevuse auditeerimise juhendmaterjalide väljatöötamine, auditite tulemuste analüüs, õendusjuhi ja ülemõdede teavitamine analüüsi tulemustest ning parendusmeetmete rakendamise jälgimine; 
 • õendustegevusega seotud tüsistuste, vigade ja igapäevase töö käigus tekkinud probleemide arutelu ja vajadusel probleemide lahendamiseks abinõude programmi väljatöötamine ning rakendamine.

Komitee annab oma tööst aru Regionaalhaigla ülemõdede koosolekule üks kord kuus ning esitab aastaaruande Regionaalhaigla ülemarstile ja kestliku arengu teenistuse juhatajale kord aastas.