Mustamäe meditsiinilinnaku tulevik

Regionaalhaigla soovib patsientidele pakkuda kõrgtasemelist ravikeskkonda. Mustamäe meditsiinilinnaku järjepidev arendamine võimaldab luua patsientidele veelgi parema ravikeskkonna, tõhustada organisatsiooni tööd ning pakkuda töötajatele paremaid olmetingimusi. Mustamäe meditsiinilinnakusse on lähiaastate jooksul planeeritud tänapäevane psühhiaatriakliinik, vähiravi koondav Y-korpus, uuenenud palatikorpus ning parkimismaja. Suurem osa kavandatud arenduste mahust on plaanitud kasutusele võtta aastaks 2023.

2020. aastal investeeris Regionaalhaigla oma hoonetesse ja rajatistesse ca 8,6 miljonit eurot.

 

Uus psühhiaatriakliiniku hoone

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on väljastanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku uue hoone ehitamiseks vajalikud ehitusload.​ Praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus on plaanitud aastaks 2023 kolida Mustamäe meditsiinilinnakusse.​ Uue, ligikaudu 22 000 ruutmeetrilise kliiniku arhitektuurse lahenduse koostasid arhitektid Neeme Vaarpuu ja Kevin Villem. 


psühhiaatriakliiniku hoone
Psühhiaatriakliiniku uut asukohta analüüsiti põhjalikult. Läbi viidud analüüs psühhiaatriakliiniku võimalike tulevikuasukohtade üle ambulatoorse ja statsionaarse psühhiaatrilise abi osutamiseks näitas parima valikuna Mustamäe meditsiinilinnakut. Paiknemine meditsiinilinnakus tagab patsientidele mugava ligipääsu raviteenusele ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika läheduse.

Patsientidele mugav ligipääs ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika lähedus.

Asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata, samuti väheneb toidu ja patsientide transpordikulu. Samuti on patsientidel soov mitte eristuda – seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus. Uus psühhiaatriakliinik projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule. 

Hoone projekteeritakse täielikult mudelprojekteerimise (BIM – Building Information Modelling) tehnoloogiat ja metoodikat kasutades üheaegselt Big Room protsessijuhtimise kontseptsiooni juurutades, kus tellija ja projekteerija insenerid suhtlevad projekti kestel läbivalt ühes inforuumis. Psühhiaatriakliiniku eskiisprojekti esitlus kliinilise personali esindajatele toimus Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuse laboris ehk BIM Cave-is kavandatavas hoones virtuaalselt tehiskeskkonnas ringi jalutades. 

Erilist rõhku soovib Regionaalhaigla panna psühhiaatriakliiniku sisearhitektuurse lahenduse kavandamisel just patsiendikeskse ja kodusema ravikeskkonna loomisele ning seeläbi ravitulemuste tõstmisele. Eelpool nimetatud eesmärki aitavad selles projektis saavutada kogenud arhitektid arhitektuuribüroost Vaarpuu & Kõll ja kogenud sisearhitektid Pille Lausmäe büroost.
  
Projekti rahastatakse osaliselt toetusmeetmest "Haiglavõrgu pädevuskeskuste infrastruktuuri kaasajastamine". Uue psühhiaatriakliiniku ehitamise ettevalmistustööd on juba alanud ja hoonekompleks peaks valmima 2023. aastal.

 

Y-korpus annab vähiravile uued võimalused             

Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra (Y-korpuse) ehitustööd on käimas.

y-korpus
Projekti tulemusena on Y-korpusesse kavas üle viia haigla patoloogiakeskus ning haigla plaanilise ravitööga tegelevad kõrgendatud keskkonnatehnilisi lahendusi vajavad päevaravi ja statsionaarsed osakonnad (sh onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi palatiosakond ja hematoloogia palatiosakond; nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja nefroloogia palatiosakond jt).

Ligikaudu 14 000 m2 suuruse korpuse ehitustööd on käimas ja hoone valmimine on kavandatud 2023. aasta algusesse.

 

Investeeringud Regionaalhaigla parkimistingimuste parendamisse

Parkimismaja.jpg

 

Lisaks majaesisele parkimismajale arendab Regionaalhaigla koostöös Tallinna Lastehaiglaga ühist parkimismaja Regionaalhaigla EMO kõrvale. Kinnistule on projekteeritud 689-kohaline kuue maapealse korruse ja ühe soklikorrusega parkimismaja koos selle katusel asuva helikopteri maandumisplatsiga. Rajatav parkimismaja hakkab teenindama võrdselt nii Lastehaigla kui ka Regionaalhaigla külastajaid ja töötajaid. Parkimismaja ehitusega on plaanitud alustada lähiaastail.

 

 

Uuendame palatikorpust

Regionaalhaigla sõlmis 19. veebruaril 2019 riigihankel edukaks osutunud pakkuja Innopolis Insenerid OÜ-ga Mustamäe meditsiinilinnaku palatikorpuse osalise rekonstrueerimise projekteerimise hankelepingu. Palatikorpuse rekonstrueerimise projektdokumentatsioon valmib 2020. aasta alguses. 

PERH-vaade.JPG
Mustamäe meditsiinilinnaku palatikorpusel (B-korpus) on 13 maapealset ja 1 maa-alune korrus. Korpuse lõunaküljele kavandatakse haiglahoone laiendust – 5-korruselist patoloogia, kemoteraapia, hematoloogia ja nefroloogia ravikorpust (Y-korpust), mis liidetakse B-korpusega maa-aluse korruse tasapinnas.

Tööde käigus rekonstrueeritakse kõik olulisemad hoone tehnosüsteemid ja viimased vanad liftišahtid koos liftidega, lisatakse tsentraalne jahutus, ehitatakse ruumideks täna aktiivsest kasutusest maas olevad rõdud ja parendatakse korpuse toimepidevuse tagamise süsteeme. Projekti järgsete ehitustöödega alustati 2020. aastal (maja esiste rõdude kinni ehitamine) ning need kestavad esialgsete plaanide kohaselt kuni aastani 2025, kuna töid tuleb teostada toimiva haigla tingimustes etapiviisiliselt. 

Mustamäe meditsiinilinnaku palatiosakondi on alates 1990-aastate algusest osade kaupa renoveeritud. Komplekssemad renoveerimistöid tehti 2008. aastast peale palatikorpuse etapilise rekonstrueerimisprojekti valmimist, mis on tänaseks mõnevõrra vananenud. Praeguseks on rekonstrueeritud B-korpuse fassaad, vahetatud välisavatäited ning 21-st palatiosakonnast on remonditud 10.

Meditsiinilinnaku B-korpuse rekonstrueerimise ja Y-korpuse uushoonestuse projekteerib Innopolis Insenerid OÜ. Tööde teostamisel kasutatakse ehitusinfo modelleerimise ehk BIM metoodikat, mis võimaldab tarkvara abil hoonet testida ja mõista ehituses ettetulevaid kitsaskohti juba enne ehitustööde algust. Lisaks kasutatakse virtuaalreaalsuse võimalusi, et tagada tajutavama visualiseerimise kaudu parem otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine. Palatikorpuse rekonstrueerimise projektdokumentatsioon valmib 2021. aasta alguses.

Regionaalhaigla on Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühma liige

2019. aastast alates on Regionaalhaigla Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2017. aastal loodud suuremate riigiettevõtete ehitus- ja kinnisvaravaldkonna juhte koondava Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühma liige. Töörühma eesmärgiks on anda läbi riigisektori BIM metoodikal tuginevate hangete eeskuju erasektorile ning areneda üheskoos riigiametite valdkonnajuhtidena targemateks ja teadlikumateks tellijateks.

BIM tähendab tarka mudelit ehitatavast hoonest või selle mudeli loomise protsessi. Lihtsustatult öeldes on tegu ehitise või rajatise kolmemõõtmelise mudeliga mille iga detaili juures on piisavalt infot selle edasi kavandamise, ehitamise või haldamise tarvis olenevalt mudeli detailsusastmest. BIM modelleerimise tarkvarad on avaliku sektori eestvedamisel asendamas täna veel valdavalt kasutusel olevat 2D joonestamise, ehitamise ja haldamise tarkvarasid. BIM eesmärgiks on ressursside kokkuhoid läbi korralikult projekteeritud ühtse tervikuna toimiva ehitise, kus projektide kokkusobivus tagab ka häireteta ehitushanked, ehitamise koos teostusmudeli koostamisega ja hilisema haldamise: 3D visualiseerimine, projektlahenduste vastuolude välistamine, ehitusmahtude detailiseerimine, ehitamine, haldamine ja edaspidise hooldamise optimeerimine. Tegu on sisuliselt pikalt oodatud innovatsiooniga ehitussektoris.

Avalik sektor tellib Eestis 25% kogu ehituse mahust, sealjuures oleme BIM-i ehk digitaalse mudelprojekteerimise kasutajana ehitussektori arengu suunaja ja BIM deklaratsiooni eesmärk ongi juurutada avaliku sektori tellijate seas BIM-i kõigis ehitise elukaare etappides.

Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühm on 2017. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi poolt loodud e-ehituse töörühm, mis koondab suuremate riigiettevõtete ehitus- ja kinnisvara valdkonna juhte, et koostöös digiehituse alused korrastada, käima lükata ühtse klassifikatsioonisüsteemi väljatöötamine koos Põhjamaadega, korrastada juhendid, standardid, check-listid ja muu järjepidevaks arenguks vajalik alusbaas kuni ühtse Eesti riigi e-ehituse platvormi loomiseni. Eesmärgiks on läbi riigisektori BIM metoodikal tuginevate hangete anda eeskuju erasektorile ning areneda üheskoos riigiametite valdkonnajuhtidena targemateks ja teadlikumateks tellijateks.